• Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Évforduló és eseménynaptár 2012. - 100 éve írták a megyéről PDF Nyomtat Email
Cikk tartalomjegyzék
Évforduló és eseménynaptár 2012.
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
100 éve írták a megyéről

100 éve írták

A Petőfi-kör népkönyvtára

A veszprémi Petőfi-kör elnöksége ezen az uton tudatja a nagyközönséggel, hogy a kör kezelése alá bocsátott népkönyvtár, mely a Dunántúli Közművelődési Egyesület nagybecsű adománya, 1912. jan. 1-től az olvasóknak rendelkezésére áll. Könyveket kaphat minden helybeli, felnőtt polgár, a könyvekért vállalt szavatosság mellett. Könyvosztás vasárnaponkint d.u. 3-5 óra között a kör saját helyiségében (Kupa u. –Jeruzsálemhegy).

Veszprémvármegye 1912. január 6. 3. o.

 

Anyakönyvi statisztika

Veszprém r.t. város anyakönyvi területén a múlt 1911. év folyamán a születések száma 385, halálozások 379, születési többlet tehát 6. Házasság 108 köttetett.

Veszprémi Napló 1912. január 7. 3. o.

 

Adakozás

Óvári Ferenc országgyűlési képviselő a veszprémi áll. Felsőkereskedelmi iskola igazgatóságához 25 koronát küldött március 15-ét méltató legjobb dolgozat jutalmazására. Áldozatkészségéért fogadja az igazgatóság köszönetét.

Veszprémvármegye 1912. január 28. 3. o.

 

Felemelt tejárak

A vidéki tejárusok a héten összebeszéltek, valósággal kartelt kötöttek s felemelték a tej árát az eddigi 24 fillérről 28 fillérre. A közönség azonban észbe kapott s nagy része nem állt kötélnek, így a millimárik jó része kénytelen volt a tejet a régi áron adni. Csak egy-két tejárus asszonynak sikerült balekot fogni, s magasabb áron eladni a tejet. A vásárló közönség számtalan esetben meg tudná akadályozni az elárusítók kapzsiságát, ha csak egy kissé is összetartana.

Veszprémi Napló 1912. január 28. 4. o.

Városi bélyegek

Dr. Komjáthy László Veszprém buzgó polgármestere mindent elkövet, hogy a városnak valami jót tegyen. Így most az a szándéka, hogy több városhoz hasonlóan Veszprémben és behozzák a városi bélyegeket. Legutóbb Pápa hozta be ez igen okos intézményt, most Veszprém is követni fogja a példát.

Veszprémmegyei Újság 1912. február 18. 3. o.

Veszprém város tanácsa febr. 22-én ülést tartott

Elhatározta a tanács egy kisebb mentőkocsi beszerzését.

Az új kávésok záróráját a tanács hajnali négy óráig meghosszabbította.

Veszprémvármegye 1912. február 25. 3. o.

 

A vízpazarlás ellen

A nyári nagymérvű vízpazarlás meggátlására Veszprém város tanácsa elhatározta, hogy vízórákat állít föl. Persze ez sokaknak nem tetszik, pedig teljesen jogos, sőt egyedül helyes cselekedet a város részéről. Tavaly mink is ezt javalltuk. – A vízórákat nem mindenütt, csak az exponáltabb helyeken állítják föl. Lehet, hogy némelyek majd megakadályozni kívánják a fölállítást, azonban a város ezúton is tudomására hozza a közönségnek, hogy ily esetben az érdekeltek vízcsapját kénytelen lenne elzárni. És ez is teljesen jogos cselekedet lenne.

Veszprémmegyei Újság 1912. február 25. 3. o.

 

Hány iskolába járó fiú és leány van Veszprémben?

A róm. kath. főgimnáziumban 382, az állami polgári és kereskedelmi iskolában 390, az angolkisasszonyok intézetében 426, az irgalmas nővérek intézetében 654, a róm.kath. elemi fiúiskolákban 640, az ismétlőiskolában 88, az ev., ref. elemi iskolában 119, az ág.ev. elemi iskolában 48, az izraelita elemi iskolában 103. Összesen: 2850.

Veszprémi Hírlap 1912. február 25. 4. o.

 

A Szent Ferencrendiek tornyot építenek, a pár évvel ezelőtt leégett templomtornyuk helyett veszprémi rendházuknál. A torony építés költségeit Csányi Aquilin szerzetes házgondnok közadakozásból gyűjtötte össze. Az építés körülbelül negyvenezer koronába kerül. A torony 37 méter magas.

 

A veszprémi tüdőbeteggondozó intézet (dispensaire) megalakult

Az előkészítő bizottság pénteken látogatott ülést tartott dr. Óvári Ferenc elnöklete mellett, a melyen megvitatták s elfogadták az egyesület alapszabályait s kimondották a megalakulást. Az egyesület működését március 15-én kezdi meg, ugyanakkor fog Müller báró min. tanácsos a dispensaire lényegét és célját ismertető előadást tartani a színházban.

Veszprémvármegye 1912. március 10. 3. o.

 

Sertéspiac áthelyezés

Veszprém város tanácsa a múlt héten tartott ülésben elhatározta, miszerint a sertéspiac kihelyezését olykép oldja meg, hogy azt a Vörösmarty-térről a balatonparti vasút által a „Szarvas” vendéglő mellett visszaadott területen helyezi el.

Veszprémmegyei Újság 1912. március 24. 2. o.

 

Kötelező kapuzárás

Mivel az utóbbi időben, több esti tolvajlás történt Veszprém város rendőr kapitánya szükségét látta életbeléptetni a szabályrendeletet, amely szerint a háztulajdonosok a kaput este 9 órakor kötelesek bezárni. Aki e rendelkezést nem tartja be, az megbüntettetik.

Veszprémmegyei Újság 1912. március 31. 3. o.

 

Zászlószentelési ünnepély

A veszprémi cserháti társaskör április 21-én zászlószentelési ünnepélyt rendez. A zászlószentelést kegyesrendiek templomában dr. Rédey Gyula nagyprépost végzi, a zászlóanyai tisztségre pedig az egyesület elnöksége dr. Rainprecht Antalnét kérte fel. A zászlószentelés alkalmából a társaskör díszközgyűlést tart, este pedig a Korona-szállodában tánccal egybekötött társasvacsorát rendez.

Veszprémvármegye 1912. április 14. 2. o.

 

A királyi plakett leleplezése

A városi vasúti állomáson már készen áll csinos kis kert közepén Őfelsége a király bronz emlékplakettje, díszes vörös homokkő talapzaton, azon a helyen, ahol négy évvel ezelőtt a királyi sátor állott. A plakett emlék-bizottság e hó 23-án dr. Rédey Gyula nagyprépost elnöklete alatt tartott ülésen a leleplezési ünnepély határidejét véglegesen május hó 12. napjában állapította meg s elhatározta a bizottság, hogy az ünnepélyre Gurschner bécsi szobrászt, a kormány képviselőit és a máv. igazgatóságát is meghívja.

Veszprémvármegye 1912. április 28. 2. o.

 

Adomány

A helybeli szentferencrendiek leégett templomuk részére beszerzendő harangjaik költségeire Halbik Ciprián tihanyi apát úr ő nagysága 30 koronát adományozott. E kegyes adományért ez úton hálás köszönetet mond a zárda főnöksége.

Veszprémi Hírlap 1912. április 28. 4. o.

 

Himlőoltás

E hó 1-jén kezdte meg dr. Rosenberg Jenő városi orvos a csecsemők s iskolás gyermekek himlő elleni oltását.

Veszprémi Hírlap 1912. május 5. 5. o.

Cukorkanap

F. hó 16-án, Áldozó csütörtökön volt a cukorkanap Veszprémben. Bájos leányok és asszonyok fogták el a járókelőket és kínálták nekik a 20 filléres Gerbaud-féle csokoládé cukorkát. A cukorkák ugyan nem értek 20 fillért, de hát ki tudott volna ellenállni a szép árusítóknak!

Ezért úgy hisszük, itt is szép eredménnyel végződött a cukorkanap csakúgy, mint Pápán.

Veszprémmegyei Újság 1912. május 19. 3. o.

 

Signum laudis

Ez a neve annak az éremnek, amely a tűzoltó-ügy terén szerzett érdemek megjutalmazására most lett alapítva. Azt már megírtuk, hogy az első példányt dr.Óvári Ferenc, a vármegyei tűzoltó szövetség elnöke kapta. Rajta kívül vármegyénk érdemes tűzoltói közül Szokoly Ignác, Bikky Sándor, id. Horváth József, Hoper János és Dienstmann Antal kaptak, mint akik már 25 évnél régebben szolgálnak.

Veszprémmegyei Újság 1912. május 26. 4. o.

 

Cholnoky Viktor halála

A magyar újságíró gárdának halottja van. Cholnoky Viktor író- és újságíró, a Pesti Napló munkatársa, e hó 5-én délután a Korányi-klinikán 44 éves korában meghalt.

Veszprémi Hírlap 1912. június 9. 4. o.

 

Rendőri vizsgálat

A meleg idő beálltával Almássy Árpád rendőrkapitány igen helyesen és okosan utasította a rendőrbiztost, hogy vizsgálja meg köztisztasági szempontból az utcákat, és ahol azt tapasztalja, hogy a mosó- és szennyvizet kibocsátják az utcára, arról tegyen jelentést; valamint a trágya és pöcegödör vizsgálatot is ejtse meg.

Veszprémmegyei Újság 1912. június 9. 3. o.

 

Helyszíni szemle

Rupert Rezső helybeli ügyvédnek az Ányos Pál utcában épülő házánál a napokban az építészeti és szépítészeti bizottság helyszíni szemlét tartott. A bizottság nem engedi meg az épület alá pincéinek az építését, mert veszélyesnek tartja, valamint nem engedi meg a vár feljáratnak egy kioszkkal való beépítését sem.

Veszprémi Napló 1912. június 16. 4. o.

 

Megnyitották a gróf Esterházy pápai várkertjét a közönségnek. A grófi kert – szombat és hétfő kivételével – mindennap nyitva van.

Veszprémmegyei Újság 1912. július 14. 3. o.

 

A veszprémi főgimnázium új igazgatója

Lapunk zártakor vettük az örvendetes hírt, hogy a kegyesrendiek nagykáptalana a veszprémi tárház házfőnökévé és a főgimnázium igazgatójává Laczkó Dezsőt választotta meg. A közkedveltségnek örvendő új igazgatónak szívből gratulálunk!

Veszprémi Hírlap 1912. július 14. 4. o.

 

Csikász Imre újabb kitüntetése

Gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter Csikász Imre szobrászművész, városunk jeles szülöttének 1000 korona állami ösztöndíjat adományozott. Örömmel tölt el bennünk Csikász ezen kitüntetése, s óhajtjuk, hogy további művészi munkáit is siker és dicsőség koronázza.

Veszprémi Hírlap 1912. július 28. 4. o.

 

Dandárparancsnokság Veszprémben

Az új véderőtörvény életbeléptetésével, mint a Rendeleti Közlöny közli, a honvédségnél is lényeges szervezeti változások történnek. Bennünket érdekel az, hogy Veszprémben honvéd dandárparancsnokság állíttatik föl,- s itt fog állomásozni a 31. honvédgyalogezrednek két zászlóalja az ezred törzsével. A honvéd tüzérségnek itt való elhelyezéséről most még nincsen szó, reméljük azonban azt, hogy a város hatósága nem fogja csukott szemekkel nézni az események folyását s nem fogunk, talán úgy járni, mint a hajmáskéri tüzérségi iskolával, amelynek Veszprémben való felállítása csak a város élhetetlenségén múlott.

Veszprémvármegye 1912. augusztus 4. 3. o.

 

Modern mentőkocsi Veszprémben

Mindenki tudja, mennyire fontos, hogy baleseteknél a sebesült minél előbb orvosi kezelésbe kerüljön. Eddig a baleset, vagy szándékos cselekmény következtében megsebesülteket hordágyon szállították a kórházba, a mi semmiesetre sem volt megfelelő mód, mert a hordágyhoz előbb embereket kellett keresni s a hegyes-völgyes városban a hordággyal való szállítás egyébként is sok nehézségbe ütközött, nem egyszer a sebesült veszélyére. Hogy ezen az ósdi állapoton segítve legyen, Rosenberg Jenő dr. városi tiszti főorvos javaslatára a város modern mentőkocsi beszerzését rendelte el. A mintegy kétezer koronába kerülő mentőkocsit most szállította le a Novum budapesti műszaki vállalat s a jövő héttől kezdve a mentőszolgálat ellátása a városban, e tekintetben is kifogástalan lesz.

Veszprémvármegye 1912. augusztus 25. 3. o.

 

Kórházi fertőtlenítő

A budapesti Novum műszaki vállalat a múlt hét elején szállította a megrendelt kórházi fertőtlenítő berendezését. Péntekre elkészültek a felszereléssel és megtartották a próbákat, amelyek kitűnően sikerültek. A kórház igazgató főorvosa, dr. Csolnoky Ferenc a berendezés átvételét javasolta a kórházi bizottságnak.

Veszprémmegyei Újság 1912. augusztus 29. 5. o.

 

Vörhenyjárvány Veszprémben

Veszprémben a vörhenyjárvány olyan mértékben lépett föl, hogy dr. Rosenberg Jenő városi főorvos indítványára ma Koller Sándor alispán az összes elemi iskolák bezárását rendelte el.

Veszprémvármegye 1912. szeptember 8. 5. o.

 

Az iparos iskola megnyitása

Az iparos iskolai bizottság f. hó 11-én tartotta ülését dr. Rédey Gyula nagyprépost, bizottsági elnök vezetése mellett. A bizottság – minthogy az ipariskola már teljesen fel van szerelve – elhatározta, hogy f. hó 22-én d.e. 11 órakor ünnepély kíséretében nyitja meg s az ünnepi beszéd megtartására dr. Rédey Gyula nagyprépost elnököt kérte fel a bizottság. Érdeklődőket szívesen lát az ipariskola tanítótestülete.

Veszprémi Hírlap 1912. szeptember 15. 4. o.

 

Harangszentelés

A helybeli sz. Ferencrendiek temploma részére három harang szenteltetik. A szentelést Kránitz Kálmán felsz. Püspök úr végzi. Az ünnepélyes szertartás f. hó 22-én, vasárnap d. e. fél 8 órakor lesz; utána szentbeszéd, amit ünnepélyes szent mise követ Te Deummal.

Veszprémi Hírlap 1912. szeptember 22. 4. o.

 

A város termése

A városnak az idén 112 kocsi szénája és 34 kocsi bükkönyös zabja termett. E mennyiség – a rossz időjárást tekintve – Csomay Imre gazd. Tanácsos és Nagy Károly gazd. Ellenőr szorgalmát dicséri.

Veszprémmegyei Újság 1912. október 10. 2. o.

Utcakövezés Veszprémben

A Veszprémben, észak-déli irányban átvonuló törvényhatósági útszakaszt (Hosszú-utca) a vármegye kis kőkockákkal fogja burkoltatni. Egyelőre az útnak a Szemerey-féle üzlettől kezdődő és a Dávid-árvaházig terjedő részét burkolják. Az út közigazgatási bejárását Koller Sándor alispán e hó 10-re tűzte ki.

Veszprémi Hírlap 1912. október 18. 5. o.

 

Új bérpalota

A veszprémi takarékpénztár által az Óvári Ferenc utcában épített kétemeletes bérpalota a héten teljesen elkészült, úgy hogy a lakók: Wéber József alezredes, Berger Arnold földbirtokos, Erdős Béla főmérnök, Vértesy Gyula tanfelügyelő, Gróff József ipariskolai igazgató és Langer Alajos nyug. Pénzügyigazgató már be is hurcolkodtak. A díszes épületet Csomay Kálmán helybeli építőmester tervezte és építette a nála már megszokott ízléssel és ügyes beosztással.

Veszprémi Napló 1912. október 27. 3. o.

 

Hirdetmény

A Veszprémi Takarékpénztár közhírré teszi, hogy állandó betétei kamatlábát 1912. december hó 1-től kezdve további rendelkezésig 5%-ra felemeli és a betét-kamatadót is viseli. Új betétek után is 5% kamatot fizet.

Veszprém, 1912. november 15.

A Veszprémi Takarékpénztár Igazgatósága.

Veszprémi Hírlap 1912. november 17. 6. o.

 

Megyéspüspökünk bíboros

Mint beavatott helyről értesülünk, a pápa Őszentsége a folyó évi december 2-án tartandó konzisztóriumban megyéspüspökünket, báró Hornig Károlyt bíborossá fogja kreálni….

Veszprémi Hírlap 1912. november 24. 5. o.

 

A szódavizet nem szabad megadóztatni

Veszprém város minden módon iparkodik jövedelmeit szaporítani, így a szódavízre is adót vetett ki még a múlt évben. Ezt a leleményes ötletét az érdekeltek a minisztériumhoz megfellebbezték. Most érkezett le a határozat, amely megsemmisíti a városnak e kedves szándékát. - A kigondoló bizottság megint a falnak ment!

Veszprémi Hírlap 1912. december 15. 6. o.

 

Hol épül a múzeum?

Szalay Imre báró a Nemzeti Múzeum igazgatója a múlt héten Veszprémben járt, hogy a vármegyei múzeum részére felajánlott telket megtekintse. Szalay báró a múzeum felépítésére a Plosszer sétányon a Pavilon helyét találta erre legalkalmasabbnak.

Veszprémi Napló 1912. december 15. 4. o.

 

A honvéd tüzérlaktanya építését, mint azt lapunk más helyén közöljük, a keddi rendkívüli városi közgyűlésen a képviselőtestület kimondotta. A tüzérlaktanya 1914. évi július hó elsejére készül el. A honvédelmi miniszter rendelete szerint a laktanya 400 honvédtüzér, 200 darab ló és 40 ágyú befogadására kell.

Veszprémi Napló 1912. december 15. 4. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 számú pályázat támogatásával jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.