• Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Évforduló és eseménynaptár 2010. év - 100 éve írták Veszprémről PDF Nyomtat Email
Cikk tartalomjegyzék
Évforduló és eseménynaptár 2010. év
Január-Február
Március-Április
Május-Június
Július-Augusztus
Szeptember-Október
November-December
100 éve írták Veszprémről

 

100 éve írták Veszprémről

 

Január

 

Hűséges cselédek jutalmazása

Rend. Tan. Veszprém város tanácsa közhírré teszi, hogy a Taliánné-féle hűséges cseléd jutalmazási alap kamatai, az egy helyben legalább 3 évig szolgáló cselédeknek a folyó 1910. évben is ki fognak osztani. Akik tehát a jutalomra igényt tartanak, cselédkönyvüket és gazdáik bizonyítványát folyó 1910 évi január hó 31-ik napjáig a városi tanácshoz adják be.

Veszprémvármegye 1910. január 16. 5. o.

 

Nekem mondja !?

Én már régen tudom, hogy könyvnyomdai és könyvkötői munkákat kiváló ízléssel legjutányosabb árban készít Fodor Ferenc könyvnyomdája és könyvkötészete Veszprém, Szabadság tér 3. szám. Telefon 54. Nyomtatványraktár. Vidéki megrendelések azonnal teljesíttetnek. Tessék próbarendelést tenni. Könyv- papír-, író-szerkereskedés. Nagy raktár: Mindennemű irodai, iskolai, író-, rajzszerek és festészeti cikkekben. Díszes alkalmi ajándék-tárgyak. Díszlevélpapírok. Imakönyvek. Albumok.

Veszprémvármegye 1910. január 23. 4.o.

 

Királyi adomány

Ő felsége a király, a leégett veszprémi szentferencrendiek templom- és zárdájának felépítésére saját pénztárából 1000 korona segélyt volt kegyes adományozni.

Veszprémi Hírlap 1910. január 23. 4.o.

 

Február

 

A katonáknak tilos borotválni a bajuszt

Illetékes katonai körökben rossz néven veszik, ha a tisztek létező előírások ellenére angol bajuszaikat oly rövidre nyírják, hogy egészen borotváltaknak tűnnek föl. A bajusztalanság külön joga a 14-ik dragonyos ezrednek, amelyet a kollini csatában tanúsított vitézségükért kaptak emlékbe. Akkor ugyanis az egész ezred oly fiatal volt, hogy bajusztalanságuk aggodalmat okozott a vezénylő tábornokoknak. Minthogy mégis győztek, azóta az ezred ezredestől kezdve lefelé bajusztalanul járhat. De ez a privilégium csak őket illeti meg, a többi katonát nem s külön rendelet tiltotta meg a tiszteknek bajuszuk leborotválását.

Veszprémi Hírlap 1910. február 6. 5.o.

 

Filharmonikus női zenekari hangverseny

Az „Otthon” kávéházban febr. 12-től kezdve minden este Földes Szerén hegedűművésznő vezetése alatt 10 női és 1 férfi tagból álló, Magyarország legelső filharmonikai női zenekara fog hangversenyezni. – Ezen hangversenyre ezúton is felhívjuk a n.é. közönség figyelmét.

Veszprémvármegye 1910. február 6. 3.o.

 

A hordójelzés megint a városé

A kormány értesítette a várost, hogy június18-tól a hordóhitelesítést a régi módon a város kezében hagyja. A tanács tehát kénytelen tovább folytatni a hordójelzést, bár erre valószínűleg ráfizet.

Veszprémi Hírlap 1910. február 13. 5.o.

 

Március

 

Egy jó házból való fiú tanoncul felvétetik Stoll Miklós fűszerkereskedőnél Veszprémben, Hosszú-utca.

Veszprémvármegye 1910. március 6. 4.o.

 

Temetik a kutakat

A veszprémi vízvezeték megépítése óta a régi kutak fölöslegesekké váltak. Csak négy szükségkút marad nyitva a többit mind elfödette a városi hatóság. Most dolgoznak a kutak átboltozásán. A bolt fölé még betonréteget helyeznek, hogy a beomlás veszélyét elkerüljék. A befalazott kutakon nincsen sajnálni való, mert igazán kevés olyan kút volt a városban, amelynek vize az egészségre ártalmas nem lett volna. Így például legutóbb derült ki a kerekes kútról, amelynek vizét ezelőtt két évtizeddel már egy egész városrész fogyasztotta, hogy ennek a vize is a legnagyobb mértékben veszedelmes az egészségre. Szigethy György polgármester azonnal intézkedett a kerekes kút beboltozása iránt. Hiába, meg sem bírjuk eléggé becsülni, hogy mit nyertünk mi a vízvezetékünkkel!

Veszprémvármegye 1910. március 20. 5.o.

 

Bacsányi emléktábla

A veszprémi főgimnázium lelkes ifjúsága nemrégiben elhtározta, hogy Bacsányi Jánosnak, a sokat szenvedett igaz magyar költőnek emlékét a főgimnázium falába illesztendő emléktáblával fogja megörökíteni. Bacsányi, ki közelünkben, Tapolcán született s kinek sírja Linzben domborul a veszprémi gimnáziumban is járt. Ennek emlékére is szolgáland az emléktábla, melyet a bizottság kedves elhatározása folytán városunk szülötte, a jelenleg Bruxellesben tartózkodó Csikász Imre fog elkészíteni. A fiatal, ambiciózus s igen tehetséges művész maga a legjobb garancia arra, hogy városunk nemsokára egy igazán művészi, kedves emlékkel lesz gazdagabb. Az ünnepélyes leleplezés május végén, legkésőbb azonban június közepén lesz.

Veszprémi Hírlap 1910. március 27. 6.o.

 

Április

 

Újítás a veszprémi városházán

Veszprém város hatósága nemrégiben érdekes újításra határozta el magát. Elrendelte ugyanis, hogy a városháza különféle helyiségeiben, szobákban és előcsarnokokban egérfogók állíttassanak fel. Hatósági ellenőrzés mellett összesen mintegy tizenöt egérfogó működik kifogástalanul- legtöbbször persze a hivatalos órák után.

Veszprémvármegye 1910. április 3. 4.o.

 

A veszprémi gőzfürdő gazdát cserélt s azt Kácser Samu vette meg és vezeti tovább a közönség kényelmére kifogástalanul. A különféle fürdők kitűnő szakemberek kezeiben vannak. A tisztaság és rend kifogástalan, úgy a hölgyek, mint az urak részére. Az új tulajdonos átrenováltatja a fürdőt, különféle újításokat hozott és hoz be a fürdőben, ki intelligens úri ember. Tekintettel a közegészségügyre, a gőzfürdő látogatására ismételten felhívjuk közönségünket. Ha már egyszer gőzfürdőnk van, támogassuk is azt.

Veszprémvármegye 1910. április 24. 3.o.

 

Eljegyzés és ezüstmenyegző

Dr. Csolnoky Ferenc kórházi főorvos, a Kath. Kör elnöke, és felesége, Bohuniczky Irén bájos leányát, Mariskát, e hó 28-án jegyzi el Kovács József honvédhadnagy. Ugyane napon ünneplik a menyasszony köztiszteletben álló szülei ezüstmenyegzőjüket.

Veszprémi Hírlap 1910. április 24. 4.o

 

Május

 

Új fodrásznő

Értesítem a n.é. hölgyközönséget, hogy fésülést naponta házhoz járva a legjutányosabb árban elvállalok. Kiváló tisztelettel Krausz Etel Harmat utca 17.

Veszprémvármegye 1910. május 8. 3.o.

 

Gyermeknap Veszprémben

Pünkösd első napján tartotta az országos gyermekvédő liga Veszprémben a gyermeknapot. A hölgyek Koller Sándorné vezetésével két urnánál 157 K 76 f-t gyűjtöttek. A város polgármestere a gyűjtött összeget átutalta az országos központnak s a gyűjtésért és adományokért ezúton is köszönetet mond úgy a hölgybizottságnak, mint a nagyközönségnek.

Veszprémvármegye 1910. május 22. 3.o.

 

Rendőrszoba a Temetőhegyen

Perényi Antal városi képviselő indítványára a közgyűlés hozzájárult a rendőrkapitánynak ahhoz a tervezetéhez, hogy egyelőre a temetőhegyen állandó rendőrszoba állíttassék fel, két rendőr számára. Az eddigi terv szerint az őrszoba az Ónodi-féle házban lesz. Talán a jeruzsálemhegyi őrszoba sem késik soká!

Veszprémi Hírlap 1910. május 8. 6.o.

 

Június

 

A Szentháromság-tér szabályozása

A veszprémi székesegyház előtti szentháromság szobor környéke mintegy fél méterrel magasabban fekszik mint a székesegyház. Erre való tekintettel Hornig Károly báró megyéspüspök elhatározta, hogy a Szentháromság szobor környékét fél méterrel leszállíttatja s az erre vonatkozó munkálatokat Bokrossy Jenő városi mérnök felügyelete mellett a saját pénztára terhére eszközölteti. A munkálatokat már legközelebb megkezdik.

Veszprémvármegye 1910. június 12. 3.o.

 

Befedték a Völgyikutat

A Völgyikutat az egészségügyi bizottság megvizsgáltatta s arra a meglepő eredményre jutott, hogy a környék törött fazekainak, rossz vasainak ez a kút a gyűjtő szemétgödre. Vikár Lajos h. polgármester elrendelte a kút befedését. Nyílása az alsó részen lesz s a kifolyató cső itt is rozsdamentes rostéllyal lesz elzárva, hogy a csőbe szenny ne kerülhessen.

Veszprémi Hírlap 1910. június 19. 4.o.

 

Július

 

Marosi Gerzson, a veszprémi Elite- kávéház mellé modern télikertet épített. Marosi már eddig is nagy áldozatokat hozott, hogy kávéházában vendégei kényelmét biztosítsa, a télikert létesítésével pedig még a legkényesebb igényeket is kielégítheti. Az üvegtetős télikertben nyernek elhelyezést a tekeasztalok is és így a kávéház lényegesen bővül.

Veszprémvármegye 1910. július 3. 4.o.

 

Adózók figyelmébe

A vadászatra alkalmas lőfegyverek tulajdonosait felhívom, hogy adóztatás céljából bejelentéseiket most már 8 nap alatt a városi adóhivatalhoz beadják. A háztulajdonosokat pedig újból figyelmeztetem, hogy az épületen előforduló minden változás, mely által új épület keletkezik, vagy a helyiségek száma több, vagy kevesebb lesz, avagy a meglevők átalakíttatnak, a változást követő 15 nap alatt a városi adóhivatal írásban bejelentendő, mert ennek elmulasztása 2-100 koronáig büntethető.

Veszprém, 1910. júl. 20. Vikár, h. polgármester.

Veszprémvármegye 1910. július 24. 4.o.

 

A vízvezetéki víz megvizsgálása

A nyári hőségben országszerte előforduló epidemikus megbetegedések arra indították Veszprém város körültekintő tiszti főorvosát dr. Rosenberg Jenőt, hogy a közönség nagyobb megnyugtatására az idén is küldessen föl mintát a városi vízvezetékből az országos vegyvizsgáló intézethez megvizsgálás végett. A városi vízvezetékben sehol semmi hiba nincs s ez az intézkedés csupán fölös óvatosságból történik.

Veszprémvármegye 1910. július 31. 3.o.

 

Augusztus

 

A katedrális új orgonája elkészült e hó 12-én. Méltó díszére válik a remek új katedrálisnak nemcsak szolid, harmonikus külsőjével, hanem pompás hangszerelésével is. A huszonkét változatú orgonában remekebbnél-remekebb változatok vannak. Különösen bájosak és elragadók a pianissimói. Az egész orgona kezelése nagyon praktikus és egyszerű.

Veszprémi Hírlap 1910. augusztus 14. 5.o.

 

Az elemi iskolák portalanítása

Most, az iskolaév közeledtével, újból és sürgősen felhívjuk elemi iskoláink iskolaszékének figyelmét arra, hogy milyen áldásos és egészségügyileg rendkívül fontos intézkedés volna az elemi iskolák tantermeinek portalanítása, amihez többféle portalanító padlómáz is van, egyik jobb, mint a másik. Tessék csak elképzelni, micsoda levegőben ülnek a gyermekek és tanít a tanító meg hitoktató a tízórai szünet után, mikor a beözönlő gyermekek magukkal hozzák és fölverik a padlóban levő rengeteg port! És azt kell nyelniök 11, esetleg 12 óráig!

A portalanító eszközök pedig már sok-sok helyen üdvösen beváltak.

Veszprémi Hírlap 1910 augusztus 21. 5.o.

 

Figyelmeztetés

Felhívja a rendőrség a közönséget, hogy a városi szabályrendelethez szigorúan alkalmazkodva semmiféle szemetet vagy piszkos vizet az utcára ki ne öntsenek, és az udvarukban levő pecegödröt 8 nap alatt tisztíttassák ki, mert ellenkező esetben ellenük a kihágási eljárás hivatalból fog megindíttatni.

Veszprémi Hírlap 1910. augusztus 28. 5.o.

 

Szeptember

 

Elkészült a járványkórház

Veszprémben a Jeruzsálemhegyen felállított járványkórház berendezési munkálatai már annyira előrehaladtak, hogy 6 ágy már teljesen fel van szerelve s a még felállítandó 14 ágy felszerelése is már csak pár nap kérdése.

Veszprémvármegye 1910. szeptember 4. 3.o.

 

A székesegyházi orgona felülvizsgálata

A veszprémi székesegyház számára megépített orgona már teljesen elkészült, s azt báró Hornig Károly megyés püspök felkérésére dr. Perényi József egy fővárosi szakértő közbenjöttével a héten felülvizsgálta. A szakértői vizsgálat az orgonát átvételre alkalmatlannak találta s ennél fogva a megyéspüspöknek az átvétel megtagadását javasolta. Érdekes, hogy az építtető cég az orgonáért 60000 koronát kér, míg a szakértők csak 12000 koronára becsülték azt.

Veszprémvármegye 1910. szeptember 11. 3.o.

 

Blaha Lujza Veszprémben

A Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdíjegyletének veszprémi fiókpénztára által folyó évi október hó 16-án a városi színházban megtartandó jubiláris ünnepélyre sikerült a rendezőségnek, báró Splényiné Blaha Lujza asszony országos hírű színművésznőt, a Nemzeti Színház örökös tagját is megnyerni, aki a „Nagymama” című énekes vígjátékból egy ének- és táncjelenetet fog előadni. Ez érdekesnek ígérkező estélyre, amelyen kitűnő dalárdánk, a Veszprémi Dalegyesület is fog énekelni, már előre is felhívjuk a nagyközönség szíves figyelmét.

Veszprémi Hírlap 1910. szeptember 25. 4.o.

 

Október

 

A székesegyház felszentelése

Restaurált székesegyházunk fölszentelése e hó, 4-én, kedden fog megtörténni. Délelőtt 9 órakor veszi kezdetét a fölszentelés szertartása, mely körülbelül fél 11-ig tart. A templom és a főoltár fölszentelését báró Hornig Károly veszprémi megyéspüspök, a mellékoltárokét dr. Radnay Farkas besztercebányai, dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári, dr. Csernoch János csanádi megyéspüspök és dr. Rajner Lajos fölszentelt püspök, esztergomi praelátus-kanonok végzi. A szentelés után br. Hornig Károly megyéspüspök rövid szent beszédet tart, ezután pedig mind az öt püspök szent misét mond. A fényes szertartáson az egész városi s a bejövő vidéki papság, valamint a növendékpapság segédkezik.

A templomba csak jeggyel lehet bejutni, melyet a püspöki titkárnál lehet előjegyezni és hétfőn kiváltani. De a jeggyel bírók és a hivatali testületek is csak a fölszentelés szertartásának közepetáján, mehetnek a templomba, amikor már a szent ereklyét átvitték oda, körülbelül fél –háromnegyed 10 között. Városunk lakossága bizonnyal a szokott tisztelettel és dísszel fogja fogadni a hétfőn érkező illusztris vendégeket.

Veszprémi Hírlap 1910. október 2. 3.o.

 

Nem szabad a szivarokat ropogtatni

A kolera-veszedelem még a trafikokba is beleszól és a szivarozó magyarokat is megrendszabályozza. Szabad lesz ezen túl rövid és hosszú szivarokat, vékony és vastag szivarokat venni; szabad lesz megnézni, szabad lesz elszívni, akár van benne madzag, kóc és fületlen gomb, akár nincs. De nem lesz szabad a szivarokat fogdosni és ropogtatni. Se az egyik, se a másik végükön. Ezt a rendeletet adta ki a pénzügyminiszter. Helyes dolog. De akkor arról is rendelkezzék, hogy ne csináljanak a dohánygyárakban kőkemény és elejétől végig szívhatatlan, nem szelelő szivarokat.

Veszprémi Hírlap 1910. október 2. 5.o.

 

Kirándulás Balácára

Hétfőn az angolkisasszonyok tanítónőképzőjének növendékei tanítónőik vezetése mellett Balácára mentek ki, hogy a múzeumegylet ásatásait megtekintsék. A kirándulóknak Lackó Dezső múzeumi igazgató adott magyarázatot a remek szépségű mozaiklapokról, amiket most szednek fel, hogy majd a veszprémi állandó múzeumnak értékes látványosságát képezzék.

Veszprémi Hírlap 1910. október 23. 4.o.

 

November

 

Torony és harangavatás

A veszprémi ágostai hitvallású evangélikus templomhoz a nyár folyamán közadakozásból összegyűjtött pénzen igen csinos, stílszerű tornyot építettek és ezt harangokkal is felszerelték. E hó 13-án d.e. 10 órakor ünnepség keretében adják át rendeltetésének.

Veszprémi Hírlap 1910. november 6. 4.o.

 

Esküvő a székesegyházban

Szombaton f. hó 12-én d.e. 11 órakor esküdött örök hűséget Csolnoky Mariska, -Csolnoky Ferenc kórházi főorvos, törvényszéki orvos, a kath. Kör elnöke és neje Bohuniczky Irén, kedvességéről és nagyműveltségéről általánosan ismert leánya, Kovács József m.kir. honvédhadnagynak. Az esketési szertartást Simon György dr. apát-kanonok végezte, aki még a szertartás előtt a mátkapárhoz ésa nagyszámban összegyűlt tisztelők és jó barátokhoz magas szellemű beszédet intézett. Kifejtette, hogy a családi boldogság alapja csakis a lélek nemességében gyökeredző szeretet lehet: „mert az6 arc rózsái elhervadnak, de a lélek nemessége mindig magasabbra tör.” – Vőfély volt Renc István m.kir. honvédfőhadnagy, a bájos koszorúslány pedig Bohuniczky Szefike. Tanúk voltak: Henter Zoltán m.kir. honvédszázados és Bohuniczky Kálmán.

Veszprémi Hírlap 1910. november 13. 4.o.

 

Egészségügyi bizottság e hó 26-án ülést tartott, amelyben Rosenberg városi orvos a járványszerűen fellépett vörhenyről tett jelentést.

Veszprémi Hírlap 1910. november 27. 5.o.

 

December

 

Lovagló-tér a honvédségnek

A veszprémi honvéd állomásparancsnokság megkereste a városi hatóságot, hogy a honvédség részére lovagló-teret jelöljön ki. A városi tanács a kérelmet teljesítette s értesítette az állomásparancsnokságot, hogy lovagló gyakorlatok céljaira az új sertéspiac területe, pénteki napok kivételével minden nap a honvédség rendelkezésére áll.

Veszprémvármegye 1910. december 4. 4. o.

 

Hirdetmény

Közhírré teszem, hogy a mezei pocoknak foszforral való irtásáról szóló utasítás megérkezett s az a hivatalos órák alatt megtekinthető. Sándorfy, h. polgármester.

Veszprémi Hírlap 1910. december 4. 5.o.

 

Karácsonyi ajándék a kórházi ápoltaknak

A veszprémi angolkisasszonyok intézete 50 koronát volt kegyes a városi kórház igazgatóságának a kezéhez juttatni, hogy azon az ápolás alatt lévő szegény betegek részére ajándékok szereztessenek be. Ezért a nemes szívre valló adományért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki a kórház igazgatósága.

Veszprémi Hírlap 1910. december 25. 8. o.

  

Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 számú pályázat támogatásával jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.